Законодавча та нормативна база освіти

Законодавча та нормативна база освіти

Завдяки фінансуванню Житомирської міської ради , управління освіти, за сприяння депутатів Житомирської міської ради Забродського Геннадія Олександровича, Мойсеєва Юрія Володимировича, депутата обласної ради Кропивницького Володимира Миколайовича, активній діяльності та підтримці батьківського комітету ЖНВК №11, спонсорської допомоги в навчально-виховному комплексі значно зміцнена та модернізована матеріально-технічна база.
Адміністрація закладу та батьківський комітет дякує усім небайдужим за допомогу та підтримку в організації придбання обладнання для навчально-виховного процесу наших дітей та створення комфортних умов для їхнього перебування в НВК.Доводимо до вашого відома інформацію про надходження і використання благодійних внесків та коштів.
Придбане обладнання та матеріали обліковуються та знаходяться на балансі ЖНВК №11.
Щоквартально адміністрація комплексу звітує про використання благодійних коштів на інформаційному стенді та сайті закладу.
(Телефон для довідок матеріальної групи бухгалтерії управління освіти: 48 -49 -39).
Наказ № 26 від 26.01.2016 року по навчально-виховному комплексі №1 “Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб”

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
02.06.2004 N 440

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу
На виконання статті 65 Закону України “Про загальну середню освіту”, з метою надання організаційної допомоги керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, місцевим органам управління освітою та впровадження державно-громадського управління освітою

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу (додається).
2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома місцевих органів управління освітою, керівників загальноосвітніх навчальних закладів Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу та керуватися ним.
3. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про батьківський комітет загальноосвітньої школи, затверджене Міністерством освіти УРСР 13 січня 1971 року.
4. Опублікувати наказ та Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу в “Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України”, газеті “Освіта України” та розмістити на веб-сайті МОН.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.О. Огнев’юка.
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
02.06.04 N 440

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів

1. Загальні положення
1.1. Примірне положення про батьківські комітети (ради) (далі – комітети) загальноосвітніх навчальних закладів визначає їх функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім навчальним закладом (далі – заклад).
1.2. Комітети (ради) є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.
1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів (класу) або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або закладу.
1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.
1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
1.7. Заклад на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів розробляє власне положення про батьківські комітети з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів, визначених у статті 13 Закону України “Про об’єднання громадян”.
2. Мета, завдання, основні принципи діяльності
2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.
2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:
формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.
2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:
– законність,
– гласність,
– колегіальність,
– толерантність,
– виборність,
– організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
– підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів (класу).
3. Організація діяльності комітетів
3.1. Комітет класу (класів) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу чи декількох класів, і діє від їх імені.
Комітет класу (класів), голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу (класів) на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу (класів).
3.2. Збори батьків класу (класів) проводяться за рішенням комітету класу (класів) не рідше двох разів на семестр.
3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради закладу.
3.4. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу.
3.5. Комітет закладу у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.
3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.
3.7. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.
3.8. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.
3.9. Комітети закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати батьківський комітет округу.
3.10. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.
Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.
3.11. При недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються районним, районним у містах органом управління освітою або радою закладу; між класним керівником і комітетом класу – керівництвом або радою цього закладу.
3.12. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.
3.13. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.
Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.
4. Права та обов’язки комітетів
4.1. Комітети мають право:
брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради загальноосвітнього навчального закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
скликати позачергові батьківські збори (конференції);
створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;
сприяти покращенню харчування учнів;
сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;
брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців);
контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання;
сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;
бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.
4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.
4.3. Комітети зобов’язані:
виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідного органа управління освітою;
залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я учнів;
у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).
4.4. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.
4.5. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.
4.6. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2019 р. м. Київ N 955

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2019 р. за N 852/33823

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року N 8

Відповідно до абзацу четвертого частини першоїчастини дванадцятої статті 9 Закону України “Про освіту”, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630,

НАКАЗУЮ:

 1. У назві та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року N 8 “Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за N 184/28314 (зі змінами), слова “навчання в загальноосвітніх навчальних закладах” замінити словами “здобуття загальної середньої освіти”.
 2. Унести зміни до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року N 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за N 184/28314 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
 3. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. Директору департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.
 5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року N 369 “Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за N 416/30284.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А.

 

Міністр Л. М. Гриневич
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Міністра охорони
здоров’я України
У. Супрун
Міністр соціальної політики України А. Рева
Голова Державної
регуляторної служби України
К. Ляпіна
Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини
Л. Денісова
Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю
В. М. Сушкевич
Генеральний Секретар Громадської
Спілки “Всеукраїнське Громадське
об’єднання “Національна Асамблея
людей з інвалідністю України”
В. Назаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 січня 2016 року N 8
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 10 липня 2019 року N 955)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2019 р. за N 852/33823

Положення
про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти

I. Загальні положення

 1. Це Положення визначає порядок організації здобуття загальної середньої освіти (далі – здобуття освіти) за індивідуальною формою, що здійснюється закладами загальної середньої освіти та іншими закладами освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні освіти (далі – заклади освіти), або батьками, іншими законними представниками здобувачів освіти (далі – батьки).
 2. Заклади освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів можуть організовувати здобуття освіти за екстернатною формою (екстернат), сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем. Для забезпечення індивідуальної форми здобуття освіти можуть використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року N 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за N 703/23235. Інформація про форми здобуття освіти, що забезпечуються закладами освіти, оприлюднюється на їх веб-сайтах (за їх відсутності – на веб-сайтах засновників).
 1. Здобувачі освіти (у разі досягнення повноліття) або їх батьки можуть обирати індивідуальну форму здобуття освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, потреб, мотивації, можливостей і досвіду. Організація здобуття освіти за індивідуальною формою може здійснюватися на будь-якому рівні повної загальної середньої освіти за винятком випадків, передбачених цим Положенням.
 1. Зарахування на індивідуальну форму здобуття освіти проводиться зазвичай до початку навчального року. Переведення на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання чи державної підсумкової атестації (далі – атестація). Таке обмеження не застосовується для переведення на педагогічний патронаж. Для осіб, які здобували чи здобувають освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на тимчасово окупованій території України, території проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), – на період здійснення зазначених заходів (далі – неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, зарахування (переведення) на екстернат здійснюється протягом усього календарного року.
 1. Зарахування осіб до державних і комунальних закладів загальної середньої освіти на індивідуальну форму здобуття освіти, переведення та відрахування їх із таких закладів освіти здійснюється відповідно до пунктів 458 розділу Iрозділу IIIпункту 1 розділу IV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за N 564/32016. Документи, які додатково подаються для зарахування (переведення) на індивідуальну форму здобуття освіти, визначаються розділами II – IV цього Положення. Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їх перебування в Україні. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти (крім приватних і корпоративних) на індивідуальну форму здобуття освіти, переведення та відрахування їх із таких закладів освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року N 831, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за N 945/32397. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до приватних і корпоративних закладів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти визначається засновником (засновниками). Зарахування осіб до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до законодавства.
 1. Облік здобувачів освіти, зарахованих (переведених) на індивідуальну форму, здійснюється відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 684.
 2. Керівник закладу освіти, в якому організовано індивідуальну форму здобуття освіти, забезпечує реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом розроблення індивідуальних навчальних планів та індивідуальних програм розвитку (для осіб з особливими освітніми потребами), організації та проведення консультацій, надання доступу здобувачам освіти до безкоштовного користування підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною інфраструктурою закладу освіти тощо. Керівник закладу освіти ознайомлює здобувачів освіти, їх батьків (одного з них) із порядком організації відповідної індивідуальної форми здобуття освіти, визначеним цим Положенням та іншими актами законодавства у сфері загальної середньої освіти. Керівник закладу освіти здійснює контроль за виконанням освітніх програм, за якими навчаються здобувачі освіти за індивідуальною формою.
 1. Індивідуальний навчальний план, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії, розробляють педагогічні працівники закладу освіти у взаємодії зі здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів. До розроблення індивідуального навчального плану можуть залучатися інші фахівці, які відповідно до законодавства можуть проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потребами. Батьки можуть брати участь у розробленні індивідуального навчального плану та погоджувати його. Індивідуальний навчальний план затверджує керівник закладу освіти. Індивідуальний навчальний план розробляється на основі освітньої програми закладу освіти. За наявності необхідних ресурсів заклад освіти може організовувати здобуття освіти за іншою освітньою програмою, затвердженою в установленому порядку. Індивідуальний навчальний план має охоплювати всі навчальні предмети інваріантної частини або базові, вибірково-обов’язкові предмети відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти. Індивідуальним навчальним планом можуть визначатися форми та засоби оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Виконання індивідуального навчального плану та результати оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти фіксуються в окремому журналі.
 1. Оцінювання навчальних досягнень і атестація здобувачів освіти за індивідуальною формою здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти та особливостей, визначених цим Положенням. Заклади освіти забезпечують ознайомлення здобувачів освіти з переліком питань, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень та/або атестація. До здобувачів початкової освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 87 (далі – Державний стандарт початкової освіти), застосовується формувальне, завершальне (підсумкове) оцінювання (залежно від особливостей індивідуальної форми здобуття освіти згідно з цим Положенням). Засоби оцінювання визначає педагогічний працівник з урахуванням змісту індивідуального навчального плану здобувача освіти. Результати оцінювання та рекомендації батькам щодо організації подальшого навчання зазначаються у свідоцтві досягнень, що видається відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року N 762, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за N 924/27369. За рішенням педагогічної ради закладу освіти батькам може бути рекомендовано переведення здобувачів освіти (крім тих, які здобувають освіту за педагогічним патронажем) на іншу форму здобуття освіти.
 1. Видача документів про освіту, у тому числі з відзнакою, та відзначення успіхів здобувачів освіти (нагородження похвальними листами, грамотами тощо) здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.

II. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат)

 1. Екстернат організовується для осіб, які:

1) із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;

2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;

3) є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;

4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

6) самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;

7) бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;

8) засуджені до довічного позбавлення волі.

 1. Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на екстернат для:

самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації;

лише проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації.

 1. У заяві про зарахування (переведення) на екстернат зазначається підстава відповідно до пункту 1 цього розділу. До заяви додається(ються) відповідний(і) документ(и), що підтверджує(ють) наявність такої підстави (крім підстав, зазначених у підпунктах 5 – 7 пункту 1 цього розділу). Заяву про зарахування на екстернат може особисто подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення в супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Особи, які проживають на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо). Особи, зазначені у підпунктах 2, 6 пункту 1 цього розділу, зазначають у заяві навчальні предмети, з яких необхідно пройти річне оцінювання та/або атестацію екстерном.
 1. Зарахування особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти чи результатів оцінювання та/або атестації, здійснюється після оцінювання її рівня навчальних досягнень. Оцінювання проводить заклад освіти, в якому організовується екстернат на підставі заяви (за формою згідно з додатком 1 до цього Положення) особи, яка подавала заяву про зарахування (переведення) на екстернат. Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до цього Положення (далі – протокол оцінювання).
 1. Для осіб, зазначених у підпункті 7 пункту 1 цього розділу, екстернат організовується в поєднанні з денною або іншою інституційною формою здобуття освіти (без зарахування на екстернат) на підставі особистої заяви одного з батьків чи повнолітнього здобувача освіти за формою згідно з додатком 3 до цього Положення. Індивідуальний навчальний план у такому разі розробляється на основі освітньої програми закладу освіти. Проведення річного оцінювання та/або атестації екстернів здійснюється в порядку, визначеному пунктом 4 цього розділу.
 1. Оцінювання навчальних досягнень екстернів (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) за відповідний клас (річне оцінювання) або за рівень повної загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної частини чи базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти.

За результатами оцінювання виставляється річна оцінка з кожного предмета.

Результати оцінювання навчальних досягнень екстернів за відповідний клас (річне оцінювання) оформлюються протоколом оцінювання.

Особи, які здобувають освіту екстерном на підставах, зазначених у підпунктах 5-7 пункту 1 цього розділу, продовжують навчання за цією формою здобуття освіти за умови засвоєння освітньої програми на рівні навчальних досягнень не нижче середнього, що підтверджується результатами річного оцінювання.

У разі встановлення у таких здобувачів освіти початкового рівня навчальних досягнень з предмета(ів) інваріантної частини або базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти, вони можуть бути переведені на інституційну форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.

 1. Для здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, проводиться завершальне (підсумкове) оцінювання з усіх навчальних предметів інваріантної частини навчального плану освітньої програми. Навчальний час для проведення завершального (підсумкового) оцінювання визначає заклад освіти, але не більше ніж 2 навчальні години.
 1. Оцінювання екстернів проводиться, як правило, до закінчення навчального року. Оцінювання навчальних досягнень осіб, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, може здійснюватися протягом усього навчального року. Протягом одного навчального року екстерн може пройти оцінювання навчальних досягнень за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти.
 1. Екстерни, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, для отримання відповідних документів про освіту проходять річне або завершальне (підсумкове) оцінювання та атестацію.
 2. Екстерни, які проживають або проживали на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення та в один рік проходять атестацію за рівні базової та профільної середньої освіти, можуть пройти атестацію за рівень базової середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень (крім навчальних предметів “Українська мова”, “Українська література”, “Історія України”, “Історія: Україна і світ”, “Географія”, “Громадянська освіта”, “Правознавство”, “Основи правознавства”, “Захист Вітчизни”). У такому разі екстерни заповнюють освітню декларацію про завершення здобуття базової середньої освіти за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів за рівень базової середньої освіти визначаються відповідно до освітньої декларації та зазначаються в додатку до відповідного документа про освіту як результати атестації.

III. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти

 1. Здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою можливе для осіб віком до 18 років, батьки яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу здобуття освіти.

Батьки здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі суб’єктів, які забезпечують здобуття неформальної освіти.

 1. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки.

Для спостереження за навчальним поступом здобувачів освіти батьки можуть використовувати портфоліо, в якому фіксуються навчальні досягнення.

 1. Батьки обирають заклад освіти, в якому буде організовано здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою. Заклад загальної середньої освіти території обслуговування, яка визначається відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за N 564/32016, не може відмовити в зарахуванні особи на сімейну (домашню) форму.
 2. Для запобігання порушенням прав дітей та забезпечення виконання обов’язків батьків заклад освіти інформує відповідну службу у справах дітей про здобувачів освіти, зарахованих (переведених) на сімейну (домашню) форму.
 3. Для забезпечення здобуття дитиною освіти за сімейною (домашньою) формою між закладом освіти і батьками (одним із них) може укладатися договір про надання освітніх послуг.
 4. Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) проходять оцінювання навчальних досягнень не рідше ніж 4 рази на рік, у тому числі підсумкове (семестрове/піврічне та річне), а також атестацію.

Завдання для підсумкового оцінювання та атестації здобувачів освіти складає заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі та навчальних програмах з окремих предметів, а також особливостей засвоєння освітньої програми, визначених індивідуальним навчальним планом.

Якщо за результатами підсумкового оцінювання та/або атестації здобувачів освіти встановлено рівень їх навчальних досягнень не нижче середнього, вони можуть продовжувати навчання за сімейною (домашньою) формою.

Якщо за результатами підсумкового оцінювання здобувачів освіти за одним або кількома навчальними предметами встановлено початковий рівень їх навчальних досягнень або здобувачі освіти не пройшли підсумкового оцінювання без поважних причин, вони можуть повторно пройти оцінювання протягом місяця (у межах навчального року). Батьки мають створити умови, які забезпечують підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти і повторне проходження ними оцінювання. Якщо за результатами повторного оцінювання здобувачів освіти встановлено початковий рівень їх навчальних досягнень, вони можуть бути переведені на інституційну форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.

 1. До здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, застосовується формувальне (не рідше ніж тричі на рік) та завершальне (підсумкове) оцінювання, а також атестація.

Формувальне оцінювання відбувається шляхом спостереження за здобувачем освіти у різних видах навчальної діяльності або за допомогою інших засобів формувального оцінювання. Формувальне та завершальне (підсумкове) оцінювання відбувається за спільної участі педагогічного працівника та одного з батьків і може бути організовано в освітньому середовищі, звичному для здобувача освіти.

Навчальний час для проведення оцінювання визначає заклад освіти, але не більше ніж 3 навчальні дні упродовж навчального року для формувального оцінювання та не більше ніж 2 навчальні години для завершального (підсумкового) оцінювання. Навчальний час для проведення оцінювання визначається з урахуванням вимог до організації освітнього процесу відповідно до державних санітарних правил і норм.

IV. Педагогічний патронаж

 1. Педагогічний патронаж може бути організовано для:

1) осіб, які здобувають початкову, базову середню освіту та проживають у селах і селищах (якщо кількість здобувачів освіти у класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб);

2) осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я та не можуть відвідувати навчальних занять у класах, створених безпосередньо в закладах охорони здоров’я, у зв’язку із чим організація освітнього процесу здійснюється біля їх лікарняного ліжка відповідно до законодавства;

3) осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України);

4) осіб, взятих під варту або засуджених до позбавлення волі на певний строк, для яких організовується здобуття освіти відповідно до законодавства (якщо кількість здобувачів освіти у класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб);

5) дітей-біженців, дітей, чиї батьки звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

 1. Педагогічний патронаж організовується для осіб віком до 18 років (за винятком випадків, коли тривалість здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами було подовжено відповідно до законодавства).
 2. Педагогічний патронаж передбачає:

надання освітніх послуг відповідно до потреб дитини та у формі, яка найбільш відповідає стану дитини та її індивідуальним можливостям;

забезпечення освітнього процесу необхідними засобами навчання з урахуванням індивідуальних потреб здобувача освіти;

можливість періодичного залучення здобувача освіти до учнівського колективу з метою соціалізації (у межах загальношкільних освітніх заходів);

взаємодію педагогічних працівників із закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту дітей, інклюзивно-ресурсними центрами.

 1. Для зарахування (переведення) на педагогічний патронаж осіб, зазначених у підпунктах 2-5 пункту 1 цього розділу, до заяви додається документ, що підтверджує відповідні обставини.
 2. Організацію педагогічного патронажу здійснюють педагогічні працівники закладу освіти із залученням (за потреби) фахівців інклюзивно-ресурсного центру, інших фахівців, які відповідно до законодавства можуть проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потребами.
 3. Педагогічний патронаж для здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти і перебувають у закладі охорони здоров’я, організовується при найближчому за розташуванням до місця лікування закладі освіти, визначеному відповідним органом управління у сфері освіти, і починається не раніше ніж через 3 дні після того, як хворий влаштувався до закладу охорони здоров’я. За наявності у такому закладі освіти групи здобувачів, які проходять лікування, у складі 5 і більше осіб навчання може здійснюватися у групі (за потреби – протягом навчального року). Контингент таких здобувачів освіти ураховується в статистичних звітах тих закладів освіти, у яких вони навчаються постійно та з яких вони не відраховуються. Результати виконання індивідуального навчального плану та результати оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти вказуються у довідці, що видає заклад освіти, який організовує педагогічний патронаж, за формою згідно з додатком 5 до цього Положення.

Педагогічний патронаж для здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти і перебувають удома, організовують заклади освіти, до яких вони зараховані.

 1. Здобувачі освіти (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) проходять поточне та підсумкове (семестрове/піврічне та річне) оцінювання навчальних досягнень, а також атестацію.

До здобувачів освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, застосовується формувальне та завершальне (підсумкове) оцінювання. Формувальне оцінювання відбувається шляхом спостереження педагогічним працівником за здобувачем освіти у різних видах навчальної діяльності або за допомогою інших засобів формувального оцінювання.

V. Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання здобувачів освіти за індивідуальною формою

 1. Оплата праці педагогічних працівників закладів освіти за проведення занять за індивідуальною формою здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти.

Інші види діяльності педагогічних працівників щодо організації здобуття освіти за індивідуальною формою (розроблення індивідуального навчального плану, підготовка та проведення оцінювання навчальних досягнень тощо) заклад освіти може оплачувати за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством.

Оплата праці педагогічних працівників за проведення атестації екстернів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Про оплату праці педагогічних працівників за проведення атестації у екстернів” від 19 березня 2001 року N 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2001 року за N 924/6115.

 1. Для екстернів і здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою відводиться:

на проведення підсумкового, формувального оцінювання – 1 академічна година з кожного навчального предмета, завершального (підсумкового) оцінювання – 1 – 2 академічні години;

на перевірку письмових робіт – 20 хвилин на кожну роботу з державної мови або мов національних меншин, 30 хвилин на кожну роботу з усіх інших навчальних предметів;

на проведення консультацій – 15 хвилин на одного здобувача освіти з кожного навчального предмета згідно з графіком, затвердженим керівником закладу освіти (але не більше ніж 3 години на навчальний предмет відповідного класу на рік).

 1. Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють навчання за формою педагогічного патронажу, кількість навчальних годин для її організації визначаються наказом керівника закладу освіти відповідно до кількості навчальних предметів інваріантної складової або базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти, за умови виконання вимог державних стандартів повної загальної середньої освіти.

Кількість навчальних годин визначається з розрахунку:

для здобувачів освіти, зазначених у підпунктах 1, 4, 5 пункту 1 розділу IV цього Положення:

1 – 4 класи – 5 годин на тиждень на кожного здобувача освіти;

5 – 9 класи – 8 годин на тиждень на кожного здобувача освіти;

10, 11 класи – 12 годин на тиждень на кожного здобувача освіти;

для здобувачів освіти, зазначених у підпунктах 2, 3 пункту 1 розділу IV цього Положення (без урахування годин на проведення корекційно-розвиткових занять для осіб, які навчаються в інклюзивних і спеціальних класах):

1 – 4 класи – 10 годин на тиждень на кожного здобувача освіти;

5 – 9 класи – 14 годин на тиждень на кожного здобувача освіти;

10, 11 (12) класи – 16 годин на тиждень на кожного здобувача освіти.

 

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти
А. О. Осмоловський

 

Додаток 1
до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти
(пункт 4 розділу II)

ЗРАЗОК

Директору
__________________________________
(повне найменування закладу освіти)__________________________________
(прізвище, ініціали директора)__________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
заявника чи одного з батьків або інших
законних представників дитини)який (яка) проживає за адресою:
__________________________________
(адреса фактичного місця проживання)Контактний телефон: _______________Адреса електронної поштової
скриньки: _________________________

ЗАЯВА

Прошу провести оцінювання рівня навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію за _________________________________________________
(рівень повної загальної середньої освіти / клас / навчальний предмет)_________________________________, _____________________________ року народження,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) екстерна             (заповнюється для неповнолітніх осіб)у зв’язку з ____________________________________________________________________________
(причина згідно з пунктами 4 або 5 розділу II Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року N 955)До заяви додаються такі документи:______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________
(дата)
____________
(підпис)

 

Додаток 2
до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти
(пункт 4 розділу II)

ПРОТОКОЛ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Повне найменування закладу освіти ______________________________________________________

Назва навчального предмета ____________________________________________________________

Вид оцінювання _______________________________________________________________________
(вступне / за клас (річне) / за рівень повної загальної середньої освіти)

Особи, які проводили оцінювання:

Голова комісії ________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада)

члени комісії: ________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада)

Дата проведення оцінювання ___ ____________ 20__ року

Початок о _____ год. ____ хв.

Особи, які з’явилися ______________                        Не з’явилися ____________
(кількість)                                                                              (кількість)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, які не з’явилися)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ

 

 

 

N
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) здобувача освіти N диктанту, тесту, варіанта, завдання тощо Бали
1
Голова комісії ____________
(підпис)
_______________
(ініціали, прізвище)
Члени комісії: ____________
(підпис)
________________
(ініціали, прізвище)
____________
(підпис)
________________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 3
до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти
(пункт 5 розділу II)

ЗРАЗОК
Директору _____________________________
(повне найменування закладу освіти)
______________________________________
(прізвище, ініціали директора)
______________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника
чи одного з батьків або інших законних представників
дитини)
який (яка) проживає за адресою:
_______________________________________
(адреса фактичного місця проживання)Контактний телефон: ____________________Адреса електронної поштової
скриньки: ______________________________

ЗАЯВА

Прошу організувати для _________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) здобувача освіти)здобуття загальної середньої освіти шляхом поєднання _______________________________________
(назва інституційної форми здобуття освіти)форми з екстернатом для самостійного опанування змісту окремих навчальних предметів (____________________________)
(назви навчальних предметів)за _____ клас.
____________
(дата)
____________
(підпис)

 

Додаток 4
до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти
(пункт 10 розділу II)

 

Місце для фотокартки

 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ
про завершення здобуття базової середньої освіти

Розділ I. Загальні відомості

1._____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника)2._____________________________________________________________________________________
(документ, що посвідчує особу заявника)3._____________________________________________________________________________________
(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири заявника)4. ____________________________________________________________________________________
(додаткові відомості*)Даю згоду на обробку моїх персональних даних.______________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали заявника)____________
* За потреби зазначається найменування закладу освіти, який видав попередній визнаний документ про освіту.

Розділ II. Відомості про здобуті результати навчання

Результати навчання
(зазначити здобуті результати навчання за рівень базової середньої освіти)
Підпис, прізвище, ініціали заявника ____________________________

Дата заповнення та подання освітньої декларації _________________

 

Додаток 5
до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти
(пункт 6 розділу IV)

ДОВІДКА

Видана _______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))про те, що він (вона) під час лікування у ___________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров’я)з _______________________ по _____________________ навчався(лася) за індивідуальною формою(педагогічний патронаж) на базі __________________________________________________________
(найменування закладу освіти, який організовував педагогічний патронаж)і мав (мала) такі результати навчання:_________________ ______________
(навчальні предмети)               (бали)_________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ ______________
Директор
____________
(підпис)
____________________
(прізвище, ініціали)

____________

Закачати документ