Освітня програма ЖНВК №11

21.Лис.2018
Освітня програма ЖНВК №11

У WORD форматі скачати можливо тут            >>>>>>>>         Освітня програма ЖНВК №11

У WORD форматі скачати можливо тут            >>>>>>>>        Додатки 

У WORD форматі скачати можливо тут            >>>>>>>>         Навчальний план

 

СХВАЛЕНО

Протокол педагогічної ради

від 28 серпня 2018р.

№ 6

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЖНВК № 11

Л.В. Василець

28 серпня 2018р.

 

М.П.

 

 

 

ОСВІТНЯ   ПРОГРАМА

 

Житомирського

навчально-виховного комплексу № 11

 

Структура програми:

1 розділ–дошкільна освіта

2 розділ –початкова  освіта

 

Освітня програма дошкільного підрозділу

 

Освітня програма дошкільної ланки розроблена на виконання  законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти.

 Зміст програми визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Освітня робота систематизована за освітніми програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений старт». Завдання освітніх ліній Базового компонента реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників.

Освітня лінія «Особистість дитини» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Фізичний розвиток»; програми «Впевнений старт» – «Здоров’язберігальна, рухова діяльність», «Особистісний розвиток»

Освітня лінія «Дитина в соціумі» реалізується через розділи програми «Впевнений старт» – «Пізнавально-дослідницька діяльність» (У світі людей), програми  «Українське дошкілля» –  «Соціально-моральний розвиток», «Ознайомлення з довкіллям».

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Пізнавальний розвиток»; програми «Впевнений старт» – «Пізнавально-дослідницька діяльність»(У світі природи, Досліди та експерименти).

Освітня лінія «Дитина у світі культури» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Художньо-естетичний розвиток», «Креативний розвиток», Програми «Впевнений старт» – «Художньо-естетична діяльність», «Господарсько-побутова діяльність».

Освітня лінія «Гра дитини» реалізується через розділи програм – «Ігрова діяльність».

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» реалізується  через розділи програми «Українське дошкілля» – «Пізнавальний розвиток»; програми «Впевнений старт» – «Пізнавально-дослідницька діяльність» (У світі предметів; Елементарні математичні уявлення)

Освітня лінія «Мовлення дитини» реалізується через розділи програми «Українське дошкілля» – «Мовленнєвий розвиток»; програми «Впевнений старт» – «Комунікативна діяльність» та «Мовленнєва діяльність».

Основними формами організованої освітньої діяльності дошкільників є заняття різних типів, гурткова робота, організовані ігри різних видів, спостереження, прогулянки, дослідно-експериментальна діяльність. Зайнятість дітей за цими формами рівномірно розподіляється протягом їх перебування в закладі з урахуванням віку, працездатності в різний час, можливості поєднання з іншими видами діяльності відповідно до дидактичних завдань. Педагоги самостійно обирають тип заняття, варіюють його зміст, форми та методи роботи, коригують запланований освітній процес, відповідно  до особливостей сприймання дітей, непередбачених умов, рівня пізнавальної активності дітей протягом організованих форм роботи.

Для ефективної реалізації інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти використовуються парціальні програми за напрямами: художньо-естетичний і валеологічний.

Освітня програма Житомирського НВК №11 передбачає досягнення вихованцями сукупності компетентностей дітей дошкільного віку, що засвідчує їх готовність до навчання впродовж життя.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до освітньої програми початкової школи І ступеню ЖНВК № 11

 

Мета освітньої програми:

 • реалізація предметного і надпредметного змісту навчання, що забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, соціально активної, конкурентноздатної особистості, яка володіє ключовими компетентностями (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність);
 • забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;
 • реалізацію в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметнихзв’язків;
 • наскрізних ліній, що є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів;
 • зосередження педагогічного колективу на цілеспрямованості, системності і єдності діяльності  в змісті освіти.

 Нормативно-правове забезпечення:

 • Державний стандарт початковоїосвіти, затвердженийПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 21.02.2018 року №87;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407;

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року №268

 

 1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу НУШ (1 цикл) визначено 805 годин/навчальний рік.

Відповідно до робочого навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою 1 класу, розробленого на підставі типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом  О.Я. Савченко розроблено робочий навчальний план комплексу.

Типовий навчальний план

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна  

315

 

350

 

350

 

350

 

1365

Іншомовна
Математична 140 140 140 140 560
Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

 

105

 

105

 

105

 

105

 

420

Технологічна  

35

 

70

 

70

 

70

 

245

Інформатична
Мистецька 70 70 70 70 280
Фізкультурна* 105 105 105 105 420
Усього 770 840 840 840 3290
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35 35 70 70 210
Загальнорічна кількість навчальних годин 805 875 910 910 3500
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20/700  22/770  23/805 23/805  /3080 
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)  805  875 910 910 3500 

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому  навчальному плані (додаток 1).

 

 1. Очікувані результати навчання та компетентностей учнів

Освітня програма спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, що забезпечує формування у молодших школярів ключових компетентностей, які позначаються через уміння вчитися,здатність логічно міркувати, уміння критично мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду практичної діяльності для вирішення повсякденних задач, уміння працювати в команді тощо. Крім того, навчання  в 1-4 класах сприятиме виробленню в учнів передумов самостійного пошуку й аналізу інформації,  фінансової грамотності та підприємницьких навичок.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Тому доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 1. Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти І ступеня  педагогічний колектив запроваджує такі форми організації освітнього процесу:

 • різні типи уроків:
  • формування компетентностей;
  • розвитку компетентностей;
  • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
  • корекції основних компетентностей;
  • комбінований урок;

 

 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі,
 • спектаклі,
 • квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.
 1. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

У відповідності  до Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.

Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 жовтня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

 1. Програма шкільного моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, яка включає такі компоненти:

 

– КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

– ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

– НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

– ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ ТА ПОСІБНИКАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МОН УКРАЇНИ

 

– ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ